Pyydä rahan nostoa{{ b_m.name }} Euro (€)
{{ sum() | eur }}