TOOLS

Конвертор за коефициенти

Пресметај различни формати за обложување

BET-IBC со гордост ќе ви помогне да отворите сметки кај сите најдобри обложувалници. Претворете се во победник и отворете сметка уште денес! Нашите услуги се наменети за сите генерално, но и за секое лице поединечно. Дали преферирате Спортсбук или Размена? Можеби двете? Само кажете ни што ви е потребно, и ние ќе ви отвориме сметка која ќе одговара на Вашите цели при обложувањето. Нашиот конвертор на коефициенти е подготвен да ви помогне да водите евиденција за вашето обложување!

Користете ја формата подолу да конвертирате децимални коефициенти, Американски коефициенти, Хонк Конг коефициенти, Индо коефициенти и Малезиски коефициенти. Првин изберете го форматот во кој би сакале да ги конвертирате коефициентите во левата кутија, внесете ја вредноста што сакате да ја конвертирате, изберете го посакуваниот формат и кликнете на калкулатор копчето-конвертираните коефициентите ќе бидат покажани во кутијата од десно.

Можете исто така да го користите вашиот калкулатор на исплати за пресметување на потенцијални добивки. Едноставно внесете го вашиот влог,изберете го форматот на коефициенти, внесете вредности и притиснете на калкулатор копчето-потенцијалната добивка ќе биде пресметана и прикажана веднаш.

Изберете формати на коефициенти,кои сакате да ги пресметате и додадете вредности во левото поле:

How to spell Odds Formats correctly:

Format:Example 1.5

Decimal Odds1.501.51,501,5

Fractional Odds1/21:2

American Odds-200

Hong Kong Odds0.500.50,500,5

Indo Odds-2.00-2,00

Malay Odds0.500.50,500,5

Example: 1.50 *Odds Value not correct!
How to spell Odds Formats correctly:

Format:Example 1.5

Decimal Odds1.501.51,501,5

Fractional Odds1/21:2

American Odds-200

Hong Kong Odds0.500.50,500,5

Indo Odds-2.00-2,00

Malay Odds0.500.50,500,5

Example: 1/2

Или внесете го вашиот влог,форматот на коефициент и вредноста за да пресметате добивка
*Stake Value not correct!
How to spell Odds Formats correctly:

Format:Example 1.5

Decimal Odds1.501.51,501,5

Fractional Odds1/21:2

American Odds-200

Hong Kong Odds0.500.50,500,5

Indo Odds-2.00-2,00

Malay Odds0.500.50,500,5

*Odds Value not correct!

1. Децимални коефициенти

Децималните коефициенти најмногу се користат во континентална Европа, Канада и Австралија. Познати се и како европски коефициенти. Тие ја рефлектираат добивката во децимална форма и се лесни за пресметување.

Формула: влог × коефициент = добивка

If you put $100 on 1.50 odd, possible payout would be $150. It’s important to bear in mind, payout is stake plus profit which is different from UK odds (profit in this example is $50). These odds are considered to be best for parlay betting (accumulators), since the payout is simply the product of the odds for each outcome wagered on. Also, decimal odds are favored by betting exchanges because they are most suitable for trading.

2. Делумни коефициенти

Делумните коефициенти се најпопуларни во Обединетото Кралство и Ирска. Познати се и како британски коефициенти-или во истата земја како традиционални коефициенти. Се прикажуваат како дропки (6/4,2/1,1/3...) и прикажуваат нето добивка во однос на влогот. За разлика од децималниот формат тие прикажуваат можен профит(влогот е исклучен). Коефициент од 2/1(два наспрема еден) покажува дека обложувачот ќе има 200 фунти профит на 100 фунти влог. Ако коефициентите се 1/2 (еден наспрема два) тогаш обложувачот ќе добие 50 фунти профит на 100 фунти влог.

Формула за конвертирање во децимални коефициенти 1 ( 1/2 + 1 = 1.50 )

3. Американски коефициенти

Американските коефициенти се најпопуларни во САД и најмногу се нудат во спортските списанија.Познати се како линии и се различни за фаворити и аутсајдери.

Ако коефициентот е полош од било кога,добива негативен предзнак и покажува колку пари се потребни за да се добијат 100$.Ако коефициентот е -200(1.50 во децимален формат или 1/2 во делумен), тоа значи дека треба да вложите $200 за да добиете $100.

Ако коефициентот е подобар од било кога, предзнакот е позитивен и покажува колку пари би добиле со влог од $100. Ако влогот е 300(4.00 во децимален формат и 3/1 во делумен)тоа значи дека ќе добиете $300 со влог од $100.

Претварањето на американски коефициенти во децимални зависи дали се негативни или позитивни.Ако се негативни,на пример -100,поделете ги и додадете 1.(-200 ќе биде -100/-200+1=1.50). Ако се позитивни, само поделете со 100 и додадете 1.(300 ќе биде 300/100+1=4.00). Истиот принцип е и при конвертирање во делумен коефициент. Ако се негативни,како -100,поделете ги и конвертирајте ги во делумни(-200 ќе биде -100/-200=1/2).Ако се позитивни,поделете со 100 и конвертирајте со делумни(300 ќе биде 300/100=3/1).

4. Hong Kong Odds

Форматот на Hong Kong коефициентите е многу сличен  на фракциониот (UK) формат, освен тоа што овие се прикажани во децимали, наместо фракционални. Hong Kong коефициентите се прикажани како позитивен број поголем од 0. Бројот едноставно го преставува бројот на единици кои додатно ќе се соберат на влогот, ако облогот е добитен.

Пример:
Hong Kong коефициентите од 0.50 имплицираат на тоа ако се добие влог еднаков на $1, обложувачот би добил  $0.50 како добивка плус додатните $1 од влогот. Hong Kong коефициентите еднакви на 2.00 индицираат на тоа дека на влог од $1, добивката би била еднаква на $2 + $1 од првобитниот влог.

5. Индонезиски коефициенти

Индонезиските коефициенти функционираат исто како Американските коефициенти, освен тоа што тие се делат со 100. Кога коефициентите се негативни, тие покажуваат колку е потребно да биде голем влогот за профит од 1 единица и кога е позитивен, тие го покажуваат профитот со влог од 1.

Пример 1:
Тим А против Тим Б
Тим A е прикажан со Индонезиски коефициенти од -1.50.
Ова значи дека за секоја освоена единица, ќе треба да ризкувате 1.50 единици.

Вложете $150 на Тим A, добијте $100. Помножете ги коефициентите со сумата на влогот - тоа е колку ризикувате за да да ја освоите сумата.

Пример 2:
Тим A против Тим Б
Тим  Б е прикажан како  послаб со Идонезиски коефициент од 2.40
Ова значи дека со секоја  единица која ја вложувате, вие би добиле  2.40 единици.

Вложете $100 на Тим б, добијте $240. Помножете ги коефициентите со сумата за влог - тоа е сумата на единици која ја добивате.

6. Малезиски формати на коефициенти

Мелезискиот формат на коефициенти е прикажан како број со апсолутна вредност не поголема од 1 (обично е прикажан на 2 или повеќе децимални места). Малезиските коефициенти можат да бидат прикажани како позитивни и како негативни броеви.

Кога малезиските коефициенти се позитивни, исплатата едноставно се пресметува со множење на коефициентите x влогот. Ако влогот е губитен, ја губите целата вложена сума.

Кога малезиските коефициенти се негативен број а влогот е добитен , ви се дуплира сумата.  Но ако влогот е губитен, го губите само влогот x негативните малезиските коефициенти.

Пример 1:
Тим А да го победи Тим Б, влог $100, Малезиските коефициент -0.25
Добитен влог: 2 x влогот = 2 x $100 = $200 конечна исплата
Губитен  влог = Малезиските коефициент x влогот= -0.25 x $100 = $25 загуба

Пример 2:
Тим А да го победи Тим Б, влог Малезиските коефициент +0.40
Добитен влог = влогx Малезиските коефициент = $100 x 0.40 = $40 профит ($140 конечна исплата, вклучувајќи го влогот)
Губитен влог = - влог= $100 загуба

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!